Sosyal Sorumluluk Poli̇ti̇kasi Ve İlkeleri̇mi̇z

 

Sayı                : 2022/01

Tarih               : 01.12.2022

Emko Eğitim Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş. (“Şirket” veya “Emko”) olarak, Şirket faaliyetleri, Şirket’in taraf olduğu iş ve işlemler, istihdam süreçleri ve uyumluluk çalışmaları kapsamında Şirket yönetim kurulu tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir.

Aşağıda yer alan ilkelere, Şirketimizin hissedarları, yöneticileri, çalışanları, danışmanları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketimiz ile bağı olan tüm kişi ve kurumların uygun davranması beklenmektedir.

  • Mevzuata Uygunluk

Emko, faaliyetlerini sürdürürken her alanda yürürlükteki güncel mevzuata ve idari makam kararlarına uygun davranmayı öncelemektedir. Bu hususta yasal danışmanların ve uzmanların çizdiği çerçeve kapsamında karar süreçleri yürütülmekte Şirket faaliyetleri sürdürülmektedir.

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları

Emko, işe alım süreçlerinde ve personellerin istihdam süresi ve sonrasında işveren sıfatıyla yasal olarak yükümlü olduğu sorumlulukların yanı sıra, insan odaklı bir insan kaynağı politikası benimsemektedir. Emko nezdinde yürütülen işe alım süreçleri tamamen şeffaf, objektif ve profesyonel bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

Emko işyerinde çalışma barışının mevcudiyeti öncelikli konu olarak kabul edilmektedir. Çalışanların birbirleriyle ve işveren temsilcileri ile olan iletişim ve ilişkilerinde karşılıklı saygı ve empati esastır.

Ulusal ve uluslararası ilkelere uygun olarak Emko nezdinde zorla çalıştırma ve angarya söz konusu değildir. Çocuk işçiliği kesinlikle kabul edilmemekte ve stajyer, kursiyer vs. gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği minimum yaşın altında kimse istihdam edilmemektedir.

Yabancı uyruklu personel istihdamı söz konusu olduğunda mutlaka personelin istihdamından önce yasal olarak zorunlu izin süreçleri tamamlanmakta, yetkili kurumlara doğru bilgi ve belgeler sağlanmaktadır.

  • İşçi Hakları ve Sendikalaşma

Emko çalışanlarının iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı haklarını kullanmaları doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde engellenmemekte veya zorlaştırılmamaktadır. Sendika üyesi olmak isteyen ya da sendikal faaliyet içerisinde bulunmak isteyen çalışanlara karşı hiçbir engelleme ya da zorlaştırıcı durum söz konusu değildir. Personellerin iş sözleşmelerinde bu hakları açıkça belirtilmektedir.

  • Eşitlik

Emko nezdinde her bireye eşit şekilde muamele edilmektedir. Hiç kimseye etnik kökeni, dini inanışını, hayat görüşü, yaşayış şekli, cinsiyeti veya tercihlerinden ötürü farklı bir uygulama gösterilmemektedir.

  • Eğitim, Tecrübe ve Uzmanlaşma

Emko işyeri, çalışanlar için çeşitli mesleklere ilişkin inceliklerin öğrenildiği, tecrübe kazanılan ve uzmanlaşılan bir müessesedir. Çalışanların eğitimi ve gelişimi için Emko tarafından her türlü imkân sağlanmaktadır.

  • Finansal Yükümlülükler

Emko, ticari ilişki içerisinde bulunduğu tarafların uluslararası ölçekte dürüst ticari uygulama sahibi olduklarını, kara para aklama, terörün finansmanı gibi suçlar ile bağlantılı olmadıklarını teyit etmek için gerekli özeni göstermektedir.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği

Emko işyerinde ve her türlü eklentilerinde iş sağlı ve güvenliği azami ölçüde sağlanmaktadır. İşyerinin fiziki özellikleri bu konuda yetkili uzmanlarca sık sık kontrol edilmekte, tespit edilen aksaklıklar vakit kaybetmeksizin giderilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği hususunda çalışanlara verilecek eğitimler ve yönlendirmeler hayati derecede öneme sahip olarak kabul edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda her dereceden personelin gerekli bilinç ve eğitime sahip olması için tüm tedbirler alınmaktadır.

  • Çevrenin Korunması

Emko, faaliyetleri sırasında çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir çevre için azami hassasiyeti göstermektedir. Bu hususta personellerin de yeterli bilince sahip olması için işyerinde geri dönüşüm uygulaması yürütülmektedir. Çevrenin korunmasına ilişkin uluslararası ölçekte kabul edilen her türlü uygulama ve yenilik Emko tarafından da hızlıca benimsenmektedir.

  • Veri Güvenliği

Emko gerek çalışanlarının gerekse üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve amacı dışında kullanılmaması için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmektedir. Kişisel verilere ilişkin veri işleme envanteri, imha politikası ve aydınlatma metni hazırlanmış ve tüm ilgilileri duyurulmuştur. Kişisel veri ile teması olan personeller bu hususta ayrıca eğitimden geçirilmiş olup, herhangi bir ihlalin yaşanmaması için sık sık Şirket içi denetimler ve uygulamalar yapılmaktadır.

Kişisel verilerin korunması ve veri ihlallerinin engellenmesi için bilgisayara sistemleri güçlendirilmekte ve siber saldırılara, sızıntılara karşı korunaklı hale getirilmektedir. Bu hususta uluslararası ölçekte çıkan her türlü yenilik ve yeni uygulama hızlıca benimsenmekte ve Şirket uygulamalarına adapte edilmektedir.

Emko Eğitim Çözümleri ve Teknolojileri A.Ş.